Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2014

ΒΙΤΤΟΡΙΟ ΣΕΡΕΝΙ
VITTORIO SERENIQUEI BAMBINI CHE GIOCANO

Un giorno perdoneranno
se presto ci togliamo di mezzo.
Perdoneranno. Un giorno.
Ma la distorsione del tempo
il corso della vita deviato su false piste
l'emorragia dei giorni
dal varco del corrotto intendimento:
questo no, non lo perdoneranno.
Non si perdona a una donna un amore bugiardo,
l'ameno paesaggio d'acque e foglie
che si squarcia svelando
radici putrefatte, melma nera.
"D'amore non esistono peccati,
s'infuriava un poeta ai tardi anni,
esistono soltanto peccati contro l'amore".
E questi no, non li perdoneranno.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου